Avís Legal

Titular: Espai Art60.
Adreça:Mestre Josep Maria Andreu, 7 PB. 17860 Sant Joan de les Abadesses
Contacte: galeria@espaiart60.art
Descripció Serveis: Galeria d’art, exposicions temporals de pintura, escultura i fotografia contemporànies.

1. Objecte

https://www.espaiart60.art és un portal gratuït de continguts artístics i culturals. Ofereix accés a informació sobre les exposicions dutes a terme per la galeria d’Art Espai Art60.

Aquest Avís Legal conté les Condicions d’Ús del Lloc Web https://www.espaiart60.art. L’accés i utilització dels serveis que facilita aquest lloc Web suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s’escau, s’estableixin. Li preguem, per tant, llegiu detingudament aquest document.

Els usuaris poden dirigir els seus suggeriments, preguntes o queixes sobre el funcionament del nostre servei, a través de l’adreça de correu electrònic:  galeria@espaiart60.art

2. Propietat intel·lectual i industrial.

Llevat que expressament s’indiqui el contrari, els continguts d’aquest portal, incloent, a títol enunciatiu, textos, imatges -llevat de les que siguin d’obres d’artistes- sons, animacions, gràfics, botons, programes d’ordinador o bases de dades, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, són titularitat de Espai Art60.

Els drets de propietat intel·lectual de les imatges de les obres que es mostren corresponen als seus autors, llevat que aquests hagin fet una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació de les mateixes a través de la nostra pàgina Web.

Aquests continguts, la marca Espai Art60 i els noms de domini www.espaiart60.art estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel·lectual i industrial i per la normativa reguladora dels noms de domini, i es troben, si s’escau, degudament registrats.

Sense perjudici dels usos permesos d’acord amb les presents condicions d’ús o en els supòsits establerts en la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d’abril), els drets de divulgació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts d’aquest Web correspon exclusivament a EspaiArt60.

S’autoritza als usuaris d’aquest lloc Web a la visualització i descàrrega parcial del contingut del Web exclusivament si concorren les següents condicions:

  • 2.1. Que es tracti de continguts habilitats expressament en aquest Web per a descarregar en format “pdf”.
  • 2.2. Que sigui compatible amb els fins del Web i que no perjudiqui la imatge i bon nom de la Espai Art60, els seus empleats, proveïdors, els artistes i les obres.
  • 2.3. Que es faci un ús personal i privat dels mateixos. Es prohibeix expressament tota explotació o utilització amb fins comercials o promocionals.
  • 2.4. Que es respectin els drets de propietat intel·lectual o industrial de Espai Art60 i, si s’escau, dels artistes de l’obra que s’exposa al Web. En cap cas es permetrà la modificació, total o parcial d’aquests continguts, ni la seva descompilació o l’alteració de la seva integritat. En tot cas, s’ha d’incloure, referint-se a Espai Art60, la menció “copyright”, o el seu signe equivalent (©), en qualsevol divulgació, reproducció, distribució o comunicació pública dels continguts d’aquest Web.
    L’incompliment de les condicions anteriors constituirà una activitat il·lícita, que podrà donar lloc a les corresponents sancions civils o penals acord amb la legislació aplicable.


3. Exclusions i limitacions de responsabilitat.

Les opinions expressades en els articles, treballs o llistes de correu que proporciona aquest lloc Web pertanyen al seu autor o signatari dels mateixos i no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Espai Art60.

Les publicacions i vídeos que apareixen s’ofereixen amb una finalitat informativa i/o divulgativa.

Així mateix, en aquest lloc apareixen enllaços o connexions amb altres llocs Web de tercers, sobre els quals Espai Art60 no té cap control. Aquesta informació es proporciona únicament a títol informatiu, sense que això suposi necessàriament l’aprovació del contingut dels mateixos per part de Espai Art60 ni l’existència de cap tipus d’associació entre Espai Art60 i les persones o entitats que els operen, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent tota responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquests motius.

Espai Art60 no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. Espai Art60 durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar aquests continguts.

Espai Art60 no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

  • 3.1. La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web.
  • 3.2. La seva connexió o accés a Internet.
  • 3.3. Un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de l’usuari que no estiguin actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.


4. Modificacions i actualitzacions.

Espai Art60 es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents condicions d’ús.

5. Llei aplicable i fòrum.

Les presents condicions d’ús es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Espai Art60, els visitants d’aquesta Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi qualsevol producte o servei que es presti en la mateixa, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls, se sotmeten, llevat dels casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar de qualsevol ús d’aquest lloc Web.